M44G

1033 teksty – auto­rem jest M44G.

List: Bernarda i Sobiesława

, czy­li 124 km/h prędkość od­da­lania się ra­dości fi­zycznej od umysłowej.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Od­po­wiadasz: „Przez sprężys­tość ciał ich bezwład­ność.” –Odpowiadasz.


Nie spodziewałbym się, że [...] — czytaj całość

list
zebrał 1 fiszkę • 12 stycznia 2019, 20:37

Po przełamaniu.

To przed Wi­gilią
A nie na wieczerzy
Poz­na­je się kto radosny
A kto ząbki szczerzy
Rodzi­na jak przyjaciele
Poz­na­na w biedzie
A nie dat­ka­mi w kościele
A przy sto­le razem
I kolędzie wspólnej
Nie za­pomi­naj­cie o in­nym człowieku
Waszym naj­ważniej­szym Bogu
I [...] — czytaj całość

wiersz • 24 grudnia 2018, 12:31

Z Tobą w różach

Położyłem się pośród se­tek róż
Czy to na pew­no czas na sen już?
A może jed­nak na morze uczuć
Pośród czer­wieni i bo­les­nych ukuć?

Nie wiesz, nie zap­rzeczasz
Krótko mówiąc nie odpowiadasz
Mil­czysz, bo mil­czeć musisz
A jed­nak mnie do grzechu kusisz

I budzę się z „Tobą” w różach
Lecz te róże to ob­ra­zek na kołdrach
Pachnące rumiankiem
Sam budzę się po­ran­kiem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 grudnia 2018, 12:02

Fraszka na polonistkę

Słysze­liśta cho­py wszelkie
Jak zdo­być ko­biece serce?
Po­noć me­toda z sa­mej Francyji
Ta­ka że dziołcha za­wiśnie Ci na szyji
Po­noć to zrychto­wały pro­feso­ry z Paryża
Mówią i go­dają, że ważna jest pisanina
Ależ nie ta­ko, by­le jako
Tyl­ko ta­ko ład­no, ta­ko gładko
Ta­ko z or­togra­fiją zaznano
I o gra­maty­ce nie za­pomi­naj­ta
W dob­rem pi­saniu nauki pobierajta
Wten­czas piórem z łatwością
Niewieście każde Waszym będzie
I ka­lig­ra­fiją swą zacną do sy­pial­ni zaciągniecie

Odtwórz  

fraszka • 22 listopada 2018, 19:48

MIŁOŚĆ POMOC KURES…..

Odkąd od­jechałaś w ciemność
Ser­ce wy­bijało me­lodie, „MIŁOŚĆ”
Odkąd zab­rało Ciebie przeznaczenie
Us­ta całowały Ciebie namiętnie

W ho­telu tym gdzie ob­ra­zy jeleni
W po­koju gdzie zasłony w ko­lorze zieleni
I choć to był Nasz os­tatni dzień tej nocy
To ser­ce mo­je ckli­wie krzyczy POMOCY!

Lecz kiedyś trze­ba za­cisnąć pięści
Ze smut­kiem marząc o Twej piersi
Trze­ba się poz­bierać, wziąć się w garść
Od­po­wiedz tyl­ko, CZE­MU ODESZŁAŚ KUR….MAĆ?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 listopada 2018, 18:55

Droga Pani

Cześć dziew­czy­no, kobieto?
Przep­raszam Dro­ga Pa­ni
Dzień Dob­ry, ser­decznie witam

Zmieniłaś mnie, nie zmieniam się
I choć już nie będę mężczyzną
Przy bo­ku Twym, nie śnisz o tym?

Wiem, nie zniżysz się do po­ziomu mego
Czy nie byłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 listopada 2018, 19:48

"Ot­warte ser­ca na ludzkie cier­pienie, krwa­wią niez­mier­nie"- ( pa­raf­ra­za)

Odtwórz  

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 października 2018, 09:35

W życiu są wy­soce ważne ce­le, ta­kie jak złożenie w małą kos­teczkę alu­miniowej fo­lij­ki po zjedzo­nej cze­koladzie.

Odtwórz  

myśl • 14 października 2018, 16:56

Sam na sam

Sam w samotności
Sa­mot­ność zabawiam
Sam w samotności
Z sa­mot­nością rozmawiam

Sam w samotności
Sa­mot­ność do snu kołyszę
Sam w samotności
Z sa­mot­nością słucham ciszę

Sam w samotności
Sa­mot­ność wy­zywam od złego
Sam w samotności
Aby zos­ta­wiła mnie samego!!!

Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 13 października 2018, 13:16

HEY KOCHANA

HEY HEY HEY

Oj Ka­sieńka Ka­sieńka od ra­na szlocha
Czy Ja­sieńko Ja­sieńko, ją jeszcze kocha?

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2

A Ka­sieńka na to, uka­zała rąbka spódnicy
Po­bieg­li ra­zem do ciem­nej piw­ni­cy

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Łoj Da­na łoj Da­na łoj Dana
Ka­sieńka kocha­na x2
HEY

Odtwórz  

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 października 2018, 18:21
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2