M44G, teksty z czerwca 2015 roku

18 tekstów z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Czyli to dziś

Czy­li to dziś, to ten dzień
Który to po­woli kończy się
Lecz to nie o dzień tu chodzi
Dniem bym głowy nie zawracał
Choć często piszę o nocy
To będę i tak do niej wracał
W no­cy wiele [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 30 czerwca 2015, 22:33

Poczucie winy.

Wziąłem na klatkę swą
Winę i klątwę Twą
I niosę to brzemię
Co wy­kańcza mnie
By chro­nić Ciebie
W przekonaniu
Że dob­rze czynie
Wysłałem Ci dźwięki
His­to­rycznej wnet piosenki
Chy­ba te­go po­niekąd żałuję
I choć po trzyk­roć przeprosiłem
A może i więcej razy, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 28 czerwca 2015, 17:41

Sam na sam, nie bywasz sam.

W czte­rech ścianach, sam na sam
Poz­nać przy­jaciela, poz­nać chciał
Lecz prze­cież w sa­mot­ności siedział
I od wielu, wielu dni ni­kogo nie miał

Z tej sa­mot­ności niemiał i rozmawiał
Wewnątrz wiel­ki tłum je­go „przyjaciół”
Całkiem od tych „ zna­jomości” oszalał
Był pus­ty całkiem na zewnątrz i w środku

Naj­bar­dziej ok­rutne w samotności
To mieć w głowie niep­roszo­nych gości
Wiel­ka chęć choćby ko­goś poznania
Tworzy naj­gor­szą przy­jaźń obłąkania. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 czerwca 2015, 23:47

To (nie) tylko sen.

Kil­ka mi­nut przed północą
Wte­dy gdy sny się sza­mocą
Gdy tyl­ko słońce zgaśnie
To snów wal­ka zaczy­na się właśnie
Którym snem ja­ko pier­wszym zaśnie?

Jeśli myśli­cie, że sa­me z siebie powstają
Że jak tyl­ko oczy za­myka­cie, do głowy wpadają
To się my­licie wielce
Każdy sen, ma duszę i serce
I chcą zawładnąć umysłu króles­twem
Ty­le się dzieje w każdy Nasz sen


Bóg raczy wie­dzieć co się dzieje w dzień...?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 17 fiszek • 25 czerwca 2015, 16:28

Cza­sami war­to usiąść na du­pie w fo­telu z kółka­mi, co ob­ra­ca się, krótko mówiąc na fo­telu biuro­wym i ob­ra­cać się na nim ob­serwując Nasz otaczający świat…

Ps: A ty, co dos­trze­gasz?

Odtwórz  

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 czerwca 2015, 13:06

Trudno o bólu zapomnieć.

Od­trącasz mnie i znać nie chcesz
To po­myśl o mnie raz, a to raz jeszcze
Cho­ciażby raz i na złe sposoby
Ja­ko ten zły, co cier­pienie rozdaje
W ta­ki sposób niezos­ta­nie za­pom­niane
Bo bólu zaw­sze po­zos­tają zasoby
W pa­mięci umysłu i gardła ucisku
W ser­ca mrocznym zakamarku

Po­myśl o mnie raz, a to raz jeszcze…

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 czerwca 2015, 21:52

Wal­ka z włas­ny­mi wa­dami jest jak piele­nie chwastów, już myślisz, że poz­byłeś się wszys­tkich, a już po kwad­ransie i zgra­bieniu tych sta­rych wyłaniają się no­we. Po­zos­ta­wienie ich na łaskę lo­su, spo­wodują za­rośnięcie gąszczem nie do prze­bycia, żaden piękny kwiat dob­re­go uczyn­ku się nie ucho­wa.

Odtwórz  

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 czerwca 2015, 18:40

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 16 czerwca 2015, 20:01

List: Litera „X”.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?


Strze­liłaś, że coś około 15 ki­log­ramów. Jak na tam­te cza­sy to jak skrzy­nia złota.


Sen jeszcze się nie skończył, miasto [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 14 czerwca 2015, 20:55

Twoje róże

Po­każ mi róże, tą najdroższą
Naj­droższą ser­cu Twemu
Coś jak „Mały Książę”
Chcę po­kochać Two­je róże
A różami Twy­mi, oczy pełne głębo­kiej tajemnicy
Chciałbym zo­baczyć swe od­bi­cie w źre­nicy
Właśnie przez oczy Twe dos­tać się do wnętrza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 czerwca 2015, 20:36
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.