M44G, teksty z grudnia 2011 roku

20 tekstów z grud­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest M44G.

„Zegarek”

Czuję się jak wa­hadło w ze­garze z kukułką
Raz tu raz tam
Śro­dek mi­jając sto dwadzieścia
Raz po raz za mi­nutą
Ptaszko­wi ot­wierają się drzwiczki
I ro­bi ku ku 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 grudnia 2011, 14:33

„Upodobanie w sztuce mam…” ( tak szczerze to napisałem to przez okropną nudę)

Wolę cu­kier­nicze wy­roby
Choć by niebyły dobre!
Lecz niedob­re dla zębów i wątro­by
Od obiadków na szybko
By było os­tro, ale gib­ko
Przyrządza­nych przez
Z niejed­nej baj­ki wers
Osobę o słabym wzroku
Służącą dla sił mroku
Która to nie odróżnia pal­ca od kości
I chodzi przez to w złości
Od pal­ca chłop­ca małego
Które­go chciała pożreć całego 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 grudnia 2011, 22:58

Przes­trasz strach przed miłością siedzący w twoim umyśle krzy­kiem zacza­jonym za ro­giem serca… 

myśl
zebrała 29 fiszek • 29 grudnia 2011, 22:03

Co się … ? !

Pew­ne­go ra­zu usiadł i siedział
Następnie znudzo­ny wstał
Zro­bił z men­del kroków
Coś go zaswędziało w oku

Przeszedł przez kontrole
By za­siąść na cias­nym tronie
Pier­wszy tron był nie godny
Wyb­rał dru­gi, choć mniej wy­god­ny

Wkurzało go nie ludzkie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 grudnia 2011, 00:04

Po stu kroć lep­sze wy­powie­dziane zda­nie w od­po­wied­nim mo­men­cie "Niena­widzę Cię!" ob­rażone­go przy­jaciela niż codzien­ne za­pew­nianie nas, że jes­teśmy je­go naj­lep­szym przyjacielem... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2011, 00:26

Nad­wrażli­wość jest gor­sza niż jej całko­wity brak... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 25 grudnia 2011, 14:52

Miecz

Gdy ko­wal chce wy­kuć błyszczący miecz
Od­po­wied­nią tem­pe­raturę żaru mu­si mieć
By to osiągnąć każe cze­lad­ni­kowi mie­chem dąć
Następnie ko­wal od­po­wied­ni me­tal mu­si wziąć
Wsadzić żelas­two w ten piekiel­ny żar
Ta czyn­ność spra­wia, że miękka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 grudnia 2011, 18:29

Myśl matką poezji... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 grudnia 2011, 17:56

„Ukochana”

Gdy po raz pier­wszy cię doj­rzałem
Już wte­dy nic się nie liczyło
Wnet zrozumiałem
Wie­działem, że, będzie mi z tobą miło

Pat­rzyłem wte­dy na ciebie dłuższy czas
Stałaś oświet­lo­na reflektorami
Myśląc, że, będzie do­paso­wana para [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 grudnia 2011, 13:58

Za­miatając prob­le­my pod dy­wan doj­dziemy do ta­kiego mo­men­tu że pow­stałe wyb­rzusze­nia mogą spo­wodo­wać nasz upadek... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 grudnia 2011, 13:28
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2