M44G, teksty z grudnia 2014 roku

16 tekstów z grud­nia 2014 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Czas i czas.

Klep­sydra piasek ma równy
Dla każde­go ten sam, lecz inny
Dla wszys­tkich ty­le samo
Tyl­ko sze­rokość lej­ka lo­su zmien­na

Słońce gaśnie, Ziemia zwalnia
Wszechświat się rozszerza
A czas płynie i płynie
Za nic stanąć nie za­mie­rza

Pat­rz na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 grudnia 2014, 15:42

Cza­sami trze­ba od­cze­kać mniej lub więcej cza­su, aby to co w młodych la­tach, Nas cie­szyło, te­raz też Nas cie­szyło, trochę gorzej gdy to sa­mo te­raz Nas smu­ci…

A Ty kiedy os­tatnio, miałeś znów trzy latka?

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 grudnia 2014, 20:05

List: Kurczaki.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz mi w swej od­po­wie­dzi, że ow­szem, tak jak­by to było wczo­raj.

Dob­rze mieć ta­ki włas­ny przyczółek, al­bo ulu­biony sklep, [...] — czytaj całość

list
zebrał 13 fiszek • 29 grudnia 2014, 13:56

Predicted Mean Vote.

Uczu­cia Twe
Niczym morze
Roz­ległe, głębokie,
Cza­sem niespokojne

Lecz zaw­sze ciepłe
Co lo­gice zaprzecza

Nie sięgają do morza
Mo­je stru­myki i dorzecza
A i za­nurzyć się w nim boje
Po­nieważ za­marzło ser­ce mo­je
I wiel­ki ból mi sprawia
Gdy zbyt szyb­ko ciepło uczucia
Mo­je ser­ce roz­mraża

Zbyt duża różni­ca temperatur
Między Twym morzem
A ser­ca mo­jego chłodem 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 grudnia 2014, 19:43

Fraszka na erotyk MichaelAngelo*

Dochodzę do schodów po ciem­ku
Za­palam światło z dzwon­ka dźwiękiem
Schodzę w półmro­ku z lękiem
Na twarzy niepew­ność, czy jes­teś tam?
Czy cze­kasz na mnie?
Aby na pew­no wspólni­cy moi
Nie zajdą mi do ciebie drogi

Czy okrągły [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 26 grudnia 2014, 15:03

Chce Miłości.

To tu, to tam
Z Tobą, lecz sam
Po­całunek od­daj mi
Który na policzku
Złożyłem Twym

Mu­sisz odejść już
Miłość z ser­ca wyłóż
Na wy­sokim re­gale złóż
Niech pok­ry­je ją kurz

Nie chce Miłości Twej
Nie chce też własnej
Nie zo­baczysz mnie
Możesz PO­CAŁOWAĆ MNIE!
Na od­chod­ne, i nie wra­caj więcej
Zim­ne Twe ser­ce, szor­stkie Twe ręce
PA

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 grudnia 2014, 19:08

Fraszka na Pendolino

Stoi na stac­ji Pendolino
Miało być szybsze
A się spóźniło

Odtwórz  

fraszka
zebrała 13 fiszek • 18 grudnia 2014, 16:19

Fraszka na pola Batumi.

Her­ba­ta jest biała
Her­ba­ta jest czarna

Jest też czerwona
Oczy­wiście i zielona

Ta­kie to sma­ki, her­ba­ta ma
To znaczy kolory
Y
Ano tak
No kur­cze, niech już tak zostanie
Lu­bię gorącą her­batę na śniada­nie

Ja naj­bar­dziej lu­bię tą czarną
W ko­lorze brązo­wym, z cytryną

Czy­li jak już mówiłem żółtą
Lu­bię tę her­batę żółtą z miodem
Tak zwa­nym słod­kim złotem.

{15 grud­nia - Między­naro­dowy dzień herbaty}
Odtwórz  

fraszka
zebrała 8 fiszek • 15 grudnia 2014, 18:41

List: SDK.

„{…}zap­rasza­my do świata człowieka, który nie istnieje.

{…}- młody sa­mot­nik wy­tacza kruc­jatę w ob­ro­nie niewin­nych i bez­bron­nych, w świecie złoczyńców działających po­nad prawem.”

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie [...] — czytaj całość

list
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2014, 16:01

Zamknij oczy swe.

Chodź, dot­knij dłoni mej
Po­dejdź, nie lękaj się
Na strach nie miej­sce i czas
Niech Miłość połączy Nas

Zam­knij oczy swe
Ja po­całuje Cię
Otwórz serce
Zrób mi miejsce

W za­pom­nieniu, uniesieniu
W zjed­nocze­niu, podnieceniu

Niech przes­trzeń maleje
Niech roz­kosz zaistnieje
Tak, aby Miłość triumfowała
Z na­miętnością wygrywała.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 grudnia 2014, 23:55
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2