M44G, teksty z lipca 2016 roku

10 tekstów z lip­ca 2016 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Nuestra asilo

Gru­pa Nasza mocą była
Jed­na spra­wa Nas łączyła
Były przy­jaźnie i wrogowie
Je­den w ser­cu dru­gi na głowie

Po­mimo sprzeczek, zwy­ciężała zgoda
Wiele dróg, a je­den je­dyny cel
Faj­na to była, cała emoc­ji przygoda
Ta­ka wspa­niała, jaką miał Staś i Nel

Pra­wie kwar­tał de­kady stoi w zapomnieniu
Azyl Nasz całko­wicie pok­ry­ty kurzem i gruzem
Żyje tyl­ko na nag­ra­niu, li­terach i wspomnieniu
Cze­mu nie można nap­ra­wić, wy­leczyć, nie rozumiem?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 3 fiszki • 31 lipca 2016, 21:27

„Autobus życia”

Stoję na przys­tanku życia
Auto­bus jedzie we mgle
Niewi­doczny nu­mer jest
Ta­jem­nicą kieru­nek ten

Kierow­ca po­dob­ny do mnie
Lecz skrzydła skrępo­wane ma
Bóg sam rozkład układał ten
Pun­ktual­ny okropnie

Każdy zakręt wyliczony
Tra­sa w całości pod sznu­rek
Mi­mo to nierówności są też
Bi­let mam w pra­wym ręku

Ka­sow­nik nie dział
Może na to właśnie
Nie przyszedł czas?
Pętli nie widzę też

Pos­to­je cier­pli­wie, poczekam
Może wnet ot­worzą drzwi?
Wyjdę na przestworza
Pożeg­nam się, od­chodząc w Cień.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 lipca 2016, 19:33

Gdy ścielesz łóżko do spa­nia, pa­miętaj o tym aby prześcieradło było równo, reszta jest nieis­totna, kwes­tia gus­tu. Lecz sen nie za­leży od techni­ki ściele­nia, a na­wet przysłowie o ściele­niu jest praw­dzi­we tyl­ko w tej for­mie me­tafo­rycznej.


:)Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 lipca 2016, 21:02

Wojownik

Nie daj się losowi
Chwyć spra­wy w ręce swe
Po­wiedz przez­nacze­niu: "NIE!”
Chce, chce więcej

Uz­brój się w cierpliwość
Twą ręko­jeścią jest spra­wied­li­wość
A głow­nią będzie Miłość
Je­lec z gniewu wy­kutym jest

Wal­cz wal­cz, nie po­dawaj się
Bądź wo­jow­ni­kiem i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 lipca 2016, 21:08

Plastik

Plas­ti­kowe tan­detne etui
Etui na plas­ti­kowe dokumenty
Plas­ti­kowe pieniądze
Zas­po­kajają różne żądze
Plas­ti­kowy Dowód Osobisty
Który zna mój wiek rzeczywisty
Plas­ti­kowa kar­ta, a w niej
Najświętsza Pa­nien­ka
Która zagląda do serca
I duszą kieruje
I lo­sy pros­tu­je
Ja­kieś głupie uprawnienia
I le­gity­mac­ja która życie przemienia
Bar­dziej ut­rudnia, a ułat­wiać miała
I brak zdjęcia dziewczyny
Która to po­kochać by chciała

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 lipca 2016, 22:26

PLUS 18

Wier­sz o tym, że marze­nia też mogą zap­rze­paścić przyszłość i ubab­rać god­ność.

Kiedyś byłem fryzjerem
Strzygłem panów i kobiety
Wi­tałem się z ko­biecym pięknem
Wten­czas do­padały mnie podniety

Choć nie byłem homoseksualny
To kręcił mnie sto­sunek analny
Nie byłem też metroseksualny
Byłem bar­dziej brzyd­ki niż ładny

Kiedyś byłem fryzjerem

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 lipca 2016, 15:58

Fraszka na obiad.

Poszła bab­cia na po­ran­ne zakupy
Pot­rze­bowała skład­ni­ki do zupy
U rzeźni­ka ku­piła mięso mielone
Na tar­go­wis­ku ryż, ka­pustę i zielone

Zaczęła od białego so­su, z wo­dy i mąki
Bo na obiad miały być ład­ne duże…
Pul­pe­ty i rosół z wiej­skie kury
Nad mias­teczkiem wi­siały chmury


Po­win­no być miej­sce na tra­dycję i urozmaicenia
Pew­ność de­cyz­ji wspólne­go porozumienia

Odtwórz  

fraszka
zebrała 5 fiszek • 6 lipca 2016, 21:09

Lisek

Chodzi li­sek chodź
Chodzi koło norki
Nie w smak mu barszczyk
Rosół czy też pierożki
Naj­chętniej za­dusiłby jakąś gąseczkę
Lub jeszcze gorzej wziąłby ją za żoneczkę.

Łoj Da­na łoj Da­na łoj Da­na łoj Da­na


Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 lipca 2016, 23:20

Por suerte , la falta de amor

W szcze­linie uczu­ciowej pozostawiony
Z bra­ku Miłości ducho­wo zagłodzony
W blis­kości Twej słyszę szmer ser­ca
Uf­ność człowie­cza jest jak morderca

Kiedyś z nadzieją, że na­dej­dzie dzień
Ciągle spogląda Twych oczu blask
Tworząc dla mnie ciągły straszli­wy cień
Słowa Miłos­ne to koszmar­ny wrzask

Lecz z moją „matką” dla najgłupszych
Nie da­je mi odejść w zapomnienie
Przez niesłucha­nie zła i słów tworzenie
A Ty nie do­tykaj już nig­dy myśli mych!

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 lipca 2016, 22:26

Nic, nie istnieje. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 lipca 2016, 23:47
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2