M44G, teksty z listopada 2014 roku

10 tekstów z lis­to­pada 2014 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Zaplątana myśl o Matczynej Miłości.

Mat­czy­na Miłość, w okręgu
Za­war­ta być po­win­na
I elas­tyczną na tyle

Aby po od­wróce­niu sy­tuac­ji
Jed­nej ze stron o 180 stopni
I tak tworzyła pętle
Nies­kończo­nej Miłości.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 listopada 2014, 22:30

Gorąc na lodówce.

Gdy zo­baczyłem Cię
Na lodówki boku
Uśmiech na ustach
Łza w moim oku

Dzień ciężki
Pot z czoła ciecze
Lecz obrazek
Na lodówce

I ser­ce się śmieje
I miłością, jak zarazek
Za­raża, lecz do­daje energii
Lodówka, ob­ra­zek i magnesik

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2014, 19:48

Łzy w sercu.

Są ta­kie dni, gdzie to deszcz osusza łzy.
Są też ta­kie, że na wiet­rze moc­no płaczesz.
Są też i ta­kie, że to wszys­tko jest na od­wrót

A więc, spróbuj spełniać włas­ne sny
Aby te łzy, na wiet­rze, czy też na deszczu
Były ra­dością w Twoim wrażli­wym ser­cu

{In­spi­rac­ja lajajaj}

Odtwórz  

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 listopada 2014, 19:16

WIEM CO JEM?

Mo­ja Bab­cia go­towała ryż na mleku
Mo­ja Ma­ma ro­biła bu­dyń z mleka
Ja ku­puje „ mle­ko” pros­to od krowy
A tak po za tym lu­bię %
Po­nieważ wo­da wte­dy jest ta­ka „zdrowsza”.

Odtwórz  

anegdota
zebrała 12 fiszek • 10 listopada 2014, 20:42

W Miłości chodzi oto, aby mieć i być.
Mieć ko­goś i być dla ko­goś.

Odtwórz  

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 listopada 2014, 20:16

Zbliżenie myśli.

Czy pa­miętasz tamtą noc
Gdy pra­wie nad ra­nem
Po­myślałem o ciele Twym?
Dusza ma wym­knęła się
Chciałem myślami
Zdo­być Twój kwiat

Owoc namiętności
Mi­mo odległości
Być blis­ko Ciebie
Myślą jak i ciałem
Duszą jak i do­tykiem

W lu­bieżnych fantazjach
Niepokój poczułaś
Obudziłaś się
Za­paliłaś nocną lampkę
Na­lałaś wi­na lampkę

I scho­wałaś się pod koc
Lecz dob­rze wspominasz
Tą dziwną i pod­niecającą noc
Nie wie­działaś, że taką myśli
Mają dziwną niez­naną moc

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 listopada 2014, 19:30

Fraszka na erotyk elektronika.

Mos­tek Graetza
Mnie podnieca

Dioda Zenera
Mi dech za­biera

Gdy widzę stabilizatory
Jes­tem cały spocony

Gdy lu­tuje kondensatory
Jes­tem całkiem rozpalony

Ser­ce mi z ra­dości skacze
Gdy ra­diator z mie­dzi zo­baczę

A już pra­wie do or­gazmu dochodzę
Gdy zo­baczę układ sca­lony w obwodzie 

fraszka
zebrała 23 fiszki • 6 listopada 2014, 21:01

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

list • 5 listopada 2014, 19:31

Una luna recuerda.

Kiedyś o tym zapomnę
Choć pozostanie
To za­gubione zostanie

Lecz pa­miętam doskonale
Wszys­tko, lecz nie chce
A księżyc przypomina
I to bo­li mnie,
Nie ma Cię!

To i tak chce być chamem
Za­pom­nieć, porzucić
Z ser­ca wyrzucić
Chce zam­knąć oczy
I zo­baczyć tyl­ko ciemność
Chce spa­lić z Tobą przeszłość

Chce zasnąć i się obudzić
Chce Ciebie w umyśle zagubić

Odtwórz  

wiersz
zebrał 18 fiszek • 4 listopada 2014, 20:06

Leży czerwona róża.

Leży czer­wo­na róża
Na sto­lika bla­cie
W ser­cu mym burza
Dos­ta­nie ją me Kocha­nie

Od­wa­gi więcej trzeba
Chmu­ra ciem­na zawisła
Na całej po­wie­szchni nieba
Myśl o Niej gardło zaciska

„Pa­miętaj: z prochu powstałeś
I w proch się obrócisz”

Naj­wyższy czas na wieko
Ukocha­nej czer­woną róże rzucić

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 listopada 2014, 17:23
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.