M44G, teksty z marca 2014 roku

17 tekstów z mar­ca 2014 ro­ku – auto­rem jest M44G.

List: Detektywistycznie.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz mi w liście, że sa­ma jeszcze nie wiesz, że trwają ne­goc­jację. : (

Odtwórz

( Jest nie­dziel­ne po­połud­nie, siedzę przed swoim biurkiem, [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 30 marca 2014, 17:57

Fraszka na temat ptaszka.

To jest ptaszek „Jednodzioby”
Parę nóżek pew­nie ma
I skrzy­dełek ma też dwoje
A być może, że nie?
Co niemiara ma też piórek
Może jed­nak nie tak wiele
A może za­miast piórek ma skórę?
To jest właśnie ta­ki ptaszek
Co nie boi się igraszek

Odtwórz  

fraszka
zebrała 9 fiszek • 29 marca 2014, 18:42

Godzina Śmierci dla Ziemi

Ten, kto wy­myślił „Godzinę dla Ziemi”
Niech po­puka się w czoło
I położy się krzyżem na ziemi
Może wte­dy jej los się odmieni
Bo wte­dy, gdy to wymyślał
To miał godzin­ne zaćmienie
Za­pew­ne pa­lił zielony
Zielo­ne zioło
I dla­tego go rozjaśniło
By połowa świata
Światło zgasiła

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 marca 2014, 10:44

Miłosne nagranie.

Chciałem wsłuchać się w głos rozsądku
Chciałem posłuchać to, co mówi mi sumienie
Lecz to wszys­tko, co na ner­wach moich gra
To, co w duszy mo­jej głośno śpiewa
Coś tą or­kies­trę całą, bez li­tości mi zamazało
I miłości dźwiękiem na ser­cu mym nag­rałoPiosen­ka wsta­wiona od tak bez związku ( ? )
Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 marca 2014, 17:13

MATCZYNY DOM

Ziemia kręci się dookoła
To Nasz dom to Nasza szkoła
Ona in­nym i Nam życie dała
Ona z NASZĄ śmier­cią się zmagała
I o tym każdy wie, że ona dla Nas wiele
A My co­raz mniej, tak mało tak niewiele
Ona prze­cież oprócz szkołą, oprócz domem
Jest, opiekunką, ona jest MATKĄ NASZĄ
Matką, szkołą, rodzicielką
I dla­tego mój ko­lego usza­nuj Matkę swoją
Nie do­puść, by Nasz dom zniszczał, skruszał, spłoną


Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 26 marca 2014, 20:48

Obrazek

Ludzie ma­lują obrazy
Tworzą je nie kolory
Tyl­ko wyb­ra­ne wyrazy

W świecie tym co­raz więcej
Ob­raz za obrazem
Tworzą je us­ta, tworzą je ręce
Tworzą jedną wielką zarazę

Z wielu barw złożone
Ob­ra­zują przy­jaciela, wroga
Męża kochankę, ko­leżankę i żonę

Z wielu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 marca 2014, 18:56

Nadzieja jak świeca oświet­lająca drogę, nadzieja jak mat­czy­na ręka przep­ro­wadzająca przez jez­dnie, nadzieja jak obuch uderzający nas w tył głowy zwa­lając Nas z nóg, nadzieja to po­moc­ne ra­mie co po ta­kim upad­ku pod­no­si. Nadzieja dziw­ne to coś co pod­trzy­muje życie za­bijając jednocześnie. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 marca 2014, 14:55

Już od wiek wieków po sa­mym cha­rak­terze pis­ma można roz­poznać, czy właści­ciel da­nego cha­rak­te­ru no­si cały dzień na twarzy uśmiech, czy prze­ciera oczy po­ciągając przy tym no­sem, lecz naj­ważniej­sze jest to czy czy­tający da­ny tek­st jest wsta­nie pos­ta­wić kropkę nad „ i”?

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2014, 21:27

***

Grzechy me jak wiel­ki młot
W klin su­mienia grzmot i grzmot
A su­mienie wbi­ja się w duszę mą

Ska­zując ją na roz­darcie siłą złą
Tworząc śmiet­nik z ciała me­go
I z ser­ca ka­wał mięsa spleśniałego 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 16 marca 2014, 13:53

Ludolfina.

Kot i pies i gołąb roz­gra­bić by chciał wo­rek soi
Ażeby po­zys­kać pieniędzy, których naj­le­piej aby 
Aż tak bar­dziej mocą po­mogą za ilości małe
Aby móc na­kar­mić się do sy­tości naj­le­piej ta­nio

Odtwórz  

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 marca 2014, 21:14

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2