M44G, teksty z marca 2015 roku

14 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

List: Na tyłach kwadratowego amfiteatru.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?
Piszesz mi w od­po­wie­dzi, że nieko­nie­cznie, że nie do końca i że już nig­dy w życiu.

Cza­sami jest cze­goś za mało, [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 29 marca 2015, 16:52

List: Fale THETA.

PS: To nap­rawdę ten złoty krążek, ten od wy­rażenia na „TAK”?
Odtwórz
Poz­dra­wiam ser­decznie i wy­syłam całusa.
A więc na­pisz mi, co tam słychać u Ciebie mo­ja Dro­ga zna­na mi nieznajomo.
Pruszków ro­ku Pańskiego 2009-tego Odtwórz  [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 26 marca 2015, 16:53

W przy­jaźni jest tak sa­mo, jak przy wy­mianie aku­mula­tora w sa­mochodzie.
Gdy wyczer­puję się ener­gia przy­jaźni między zna­jomy­mi, zaczy­namy od mi­nusów przy­jaźni, po­tem jed­nak dochodzi­my do wnios­ku, że sil­niej­sze są plu­sy, w ta­kowy sposób nie doj­dzie między na­mi do zwarć i stanów za­pal­nych, a cza­sami też do is­krze­nia. Tak oto możemy zacho­wać długot­rwały i wy­soki po­ten­cjał, żywot­nej przyjaźni.

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 marca 2015, 21:35

List: Pewien Bolesław lat 39 poszedł do banku po rentowny kredyt, aby umknąć złym ratą lub przemknąć koło szubienicy.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz mi w liście, że wo­lisz gof­ry gdy ziele­nią się już liście.

Są cza­sami ta­kowe dnie mo­ja Dro­ga, że jest jakoś [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 21 marca 2015, 19:25

Blaski i Cienie.

Biała świeca- jas­ny płomień
Wiel­ki blask- głębo­ki cień
Ciepło, dob­ro- zniszcze­nie i ból
Piękno ta­jem­ni­ca-koszmarów twór
Wspom­nienie życia- pa­mięć o śmierci
Ile się cieni w blas­ku świecy mieści?
Cienie tworzy bez końca
W pro­mieniach gorąca 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 marca 2015, 21:07

* * *

Choć piękny jest ten świat
To nie bra­kuje mu wad
Wiele jest wo­jen i głodu
Zbyt wiele strachu i sporów
Po­między te­go wszystkiego
I tak wyk­lu­wa się mały ptak
I o jedze­nie krzyczy
Ten pis­klak to ważny znak
Że życie zaw­sze zwycięży
Nieza­leżnie ile by nie było
Zgliszczy, zniczy i ciał

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 marca 2015, 11:48

Miłość instant.

Gorąca wo­da sy­rop rozpuszcza
Sy­rop na­tural­ny, o wiśni smaku
W ko­lorze krwis­tej czerwieni
Błyszczy światło żarówki
W lus­trze prze­piękne­go płynu
Łyżka niczym hu­ragan, wir tworzy
Ten napój przez us­ta pop­rzez gardło
Gorącem w mym żołądku się rozlało
Al­terna­tyw­ne ciepło, zastępca żaru
Coś jak­by Miłość in­stant z pary
Ja­ko bez Ciebie, sin­gel bez pary
I tak zim­ne niczym stal na mrozie
Od ust Twych, czer­wo­nego piekła i pożaru

Odtwórz  

wiersz
zebrał 6 fiszek • 17 marca 2015, 21:21

Kłótnia i Miłość.

Pośród za­pom­nianych snów
Po­między wyk­rzycza­nych słów
Wśród kłótni wsze­lakich i zwad
Nieda­leko bólu, po­rażek i wad

Jes­teś Ty
Jes­tem Ja

Niech po­mimo te­go zła
Miłość połączy Nas
A ten cały świat, gniewu i łez
Do piekieł wrzućmy wnet

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 16 marca 2015, 18:15

List: Nostryfikacja.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Opi­sujesz mi, że daw­no i nie daw­no, lecz ta­kich, ja­kie jadłaś w wieku 8 lat już nig­dy ta­kich w życiu jeść [...] — czytaj całość

list
zebrał 5 fiszek • 15 marca 2015, 13:14

Nie o trud­ność chodzi w mądrości. Im bar­dziej prościej opi­sujesz świat, tym piękniej­sza je­go trud­ność w tej całej mądrości…

Odtwórz

(Piosen­ka Al­terna­tyw­na „ocenzu­rowa­na” tyl­ko od 18 lat. watch?v=6QQ8YGf91iY) 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2015, 00:35
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.