M44G, teksty z sierpnia 2015 roku

16 tekstów z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

A jednak!

Nie minęło wspom­niane dziesięć lat
A i tak, jak wspo­minałem siedzę sam
No i choć to zab­rzmi przykro
To tak miało być i tak było
I złość wten­czas ogarnęła Cię
I mu­siałem wy­cofać słowa swe
To wie­działem i byłem pe­wien, że
Że to tak właśnie za­kończy się
Nim to upłynie, te dziesięć lat
Ta­ki już jest ten Nasz dziw­ny świat
Roz­dzielo­ne dro­gi dwie
Które nie miały spot­kać się

Odtwórz  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 sierpnia 2015, 18:37

Deprawacja.

Choć deszcz pa­da na ulice
To suche me źre­nice
W ser­cu mym…?
Ni smu­tek, ni radość
Pus­te i obojętne
Bez Ciebie!
W sen­so­rycznej dep­ra­wac­ji
Dusza na ziemi, nie w lewitacji
Bez bodźców, bez len­ku, bez strachu
W naj­gor­szym z naj­gor­szych bez uczu­ciu
Us­ta w zam­rożeniu, oczy w zapatrzeniu
Ser­ce na dy­wanie, ręce na ścianie
Gdzie, gdzie jes­teś z Miłości kocha­nie?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 sierpnia 2015, 18:14

Pew­na at­rakcyj­na pan­na z Kataru
Wychodzić za tu­byl­ca nie miała zamiaru
Uciekła więc do Dubaju
Tam czuła się jak w ra­ju
Lecz będzie te­raz jeździć tyl­ko SU­BARU

Odtwórz  

limeryk
zebrał 9 fiszek • 26 sierpnia 2015, 20:51

Experimento.

Dobzre gdy mśyl jset od­nczyata pow­parnie od ra­zu, jzez­cse le­peij gdy snkłoi Nas do głęszbej rel­fes­kji…

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 sierpnia 2015, 16:10

Nie można spełniać wszys­tkich zachcianek, ow­szem po­magaj­my, miłuj­my i kocha­my bliźnich, lecz pa­miętać trze­ba, że naj­większa i najsłod­sza wiśnia pes­tkę po­siada.

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 sierpnia 2015, 14:49

List: Każda sekunda.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?
Trzy­mać, trzy­małaś, ale tyl­ko po to, aby się jej pozbyć.

Trochę mi smut­no z te­go po­wodu, no ale cóż, brałem pod uwagę [...] — czytaj całość

list
zebrał 10 fiszek • 23 sierpnia 2015, 14:40

Trzy po trzy

Zam­knięci w słoikach
Nasłuchu­jemy siebie
Myśli pędzą
Pędzą za szybko
Wśród gór i morza fal
Tam gdzie la­sy i pola
Na roz­drożu bez końca dróg
Tam gdzie wiatr mnie wiódł
Choćbym zo­baczyć coś mógł
I czuć ja­kieś ni­by tchnienie
Mam tylko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 sierpnia 2015, 21:39

Krótki wierszyk, niechlujny, o tym jak ważne są błahe chwilę gdy wymarzona Miłość spędza je wraz z nami.

Cho­ciażbym miał Ciebie na zdjęciach
Choćbym był z Tobą w marzeniach
Cho­ciażbym śnił o To­bie co noc
To żad­na siła myśli i wyob­raźni moc
Nie zastąpi mi Twe­go głosu i do­tyku rąk

Lecz tyl­ko to po­zos­tało mi
I bar­dzo ciężko mi z tym
I chciałbym po­wie­dzieć Ci
Że urze­kasz wdziękiem Swym

Mówię Ci to co dzień
Bez ciebie widzę życia cień
Ciężko żyć w samotności
Gdy nie ma się obok Miłości

Odtwórz  

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 sierpnia 2015, 21:55

Fraszka dwa razy na słodko.

Gdy wra­całem z miasta
Ku­piłem ki­log­ram ciasta
W cu­kier­ni w chłod­niczej ladzie
Cias­ta skąpa­ne w czekoladzie

Ku­piłem ser­ni­ka pół ki­log­ra­ma
Wu­zet­ki dwadzieścia pięć dekagrama
No i TOF­FI, wa­ga też ta­ka sa­ma
Pa­ni wszys­tko sa­ma zapakowała

Zapłaciłem, podzięko­wałem i [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 11 fiszek • 17 sierpnia 2015, 14:28

Jedno słowo

( wa­riac­ja na czte­ry słowa )

Zgru­powa­nie miłe było
Jed­no słowo je za­biło
Sier­pień to też był
Marze­nia me rozbił

Wiel­ka woj­na i spór
Blo­kada umysłu
Jak gra­niczny mur
Walę pięścią w stół

Lecz nożyczki zagubiłem
Lecz zro­zumiałem iż
Nie chcesz uczuć mych
Nie to nie i niech tak będzie

Człowiek usiąść musi
Nim czas upłynie
Nim dusza odejdzie
Nie każde­go zło skusi 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 sierpnia 2015, 15:26
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 stycznia 2019, 19:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

21 stycznia 2019, 19:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 stycznia 2019, 21:03M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 stycznia 2019, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 stycznia 2019, 12:52piórem2 sko­men­to­wał tek­st List: Ber­narda i So­biesława

13 stycznia 2019, 09:43M44G sko­men­to­wał tek­st Pan Do Ko­go

13 stycznia 2019, 09:41M44G sko­men­to­wał tek­st Żniwa

12 stycznia 2019, 20:37M44G do­dał no­wy tek­st List: Ber­narda i So­biesława

4 stycznia 2019, 21:55M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:43M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2