M44G, teksty ze stycznia 2012 roku

15 tekstów ze stycznia 2012 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Na wstępie przep­raszam za troszkę długą myśl.

Su­mienie jest jak lin­ka do bieliz­ny roz­pięta między ideal­nym dob­rem a ideal­nym złem. Na sa­mym środ­ku jest ideal­na neut­ralność-obojętność całko­wita. Za­wie­szając na su­mieniu uczyn­ki złe po [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 stycznia 2012, 20:02

* * *

Na ciem­nej sali
Ona i On
Ja­kiś czas te­mu się jeszcze nie znali
Ciem­ny blat stołu

Czwórka krze­seł wokół
Ka­wa z mlekiem
Ona Bogini
A on człowiekiem 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 stycznia 2012, 18:31

Między zimą a zimą

Poz­nała się z Nim latem
Na spływie ka­jako­wym
Ona była dla Niego kwiatem
On dla Niej od­kry­ciem nowym

Pływało im się wspaniale
Roz­ma­wiało doskonale
A to poszli na molo
Cza­sem na lo­dy z colą

Dni mi­jały szyb­ko i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 stycznia 2012, 14:44

* * *

Wten­czas jak oto wszech wład­cy swo­je łap­ska na dzie­dzic­two kładą

To na­juboższy lud ho­dowlą małych zwierzątek się zajął kar­miąc je ale dojąc w korzyści takowe

Po­siadaw­szy do­robek ten wielo­let­ni ochra­niają przed zawłaszcze­niem i za­pom­nieniem całkowitym 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2012, 17:50

Uczu­cie miłości mie­dzy dwoj­giem ludzi jest słod­kie i ład­ne jak je­sien­ne jabłko. Lecz gdy mo­noton­ność i pow­tarzal­ność sza­rych dni obierać ich zacznie z uczu­cia i ro­zet­nie os­trym nożem słów na dwie połówki [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 42 fiszki • 22 stycznia 2012, 13:06

Sprzedawcy trosk

Na­deszły dni cier­piących dusz
Przy­bywają anioły wy­rażające gniew
Na pop­rawę za późno już
Nie po­może żaden ludzki zew

Półmroczny świat ot­wiera wro­ta swe
Lecz na li­tości i na sądy nie ma cza­su już
Trze­ba było pro­wadzić życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 stycznia 2012, 22:45

Sen(nie )

Gdy­by tak każdy z nas
Mógłby pochwy­cić i zat­rzy­mać czas

Choć za­pew­ne to trud­ne do zro­bienia
Nie w śnie, gdy nad na­mi władze spra­wują marze­nia

Wyob­ra­zić so­bie tu i teraz
Że do słoika pochwy­ciliśmy czas

Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 17 stycznia 2012, 13:10

Za­pom­nienie się na chwilę, je­dyny ok­res, w którym to myśli mogą po­hasać na wolności… 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 stycznia 2012, 15:43

Każdy z nas idzie własną drogą szu­kając szczęścia i miłości. Tyl­ko je­den ma autos­tradę dru­gi tyl­ko dwu­pasmówkę trze­ci drogę jed­no­kierun­kową a niektórym to na­wet śle­pa uliczka w ciem­nym zaułku się tra­fi. Na zna­lezienie szczęścia i miłości i tak każdy z nich ma ta­kie sa­me szan­se. Bo nie dro­ga się liczy tyl­ko kieru­nek, który ob­rać musimy. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 stycznia 2012, 00:46

M=(U^2×Z^2)/√(R^2xO^2 )


R - Rozsądek

O - Obojętność

Z - Zaz­drość o naj­bliższą osobę

U - Uczu­cie do naj­bliżej osoby

M - Miłość 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 stycznia 2012, 15:31
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.