M44G, teksty z września 2013 roku

17 tekstów z września 2013 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Wspomnienia zapomniane.

Ma­my pew­ność czasami
Że w głowie z naszy­mi obrazami

Jest dob­rze, oj dob­rze jest
Każdy ko­lor dźwięk i mały gest

Tworzą ra­dość, sen uśpią
Prze­budze­nie wspomnieniom

Lecz są i takie
Które stają się

Czarnobiałe
Wyblakłe

Zamazane
I nijakie

Wspomnienia
Zapomniane

Nie do końca wymarłe
Przez zęby cza­su przegryzione

Przez ze­gary zacho­dy słońc
Przez ob­ro­ty niebies­ki ciał

Wscho­dy księżyców
Wspom­nienia umysłu

Na końcach języków
Języków płomieni

Żaru zatracenia
Które to, te obrazy

Wspom­nień w pył
Za­pom­nienia przemieni

Je­den zapach
Je­den dźwięk

Je­den gest
Nam wskaże

Gdzie wspomnienie
Ko­loro­we jest

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 28 września 2013, 23:17

Czasami złośliwa.

Ty­le wspólnych wspomnień
Sie­dzi w głowie mojej
Sie­dzisz też tam i Ty

Jest tam słonce
Nie ma ni krzty bólu
Nie ma deszczu, zła
Nie królu­je tam łza

Wspom­nienia to
Też ku­zyn­ki nadziei
I choć nadzieja
Matką głupich
To nie oznacza
Że sama [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 września 2013, 20:23

List: Węgiel i mydło.

Wi­taj mo­ja zna­na mi niez­na­joma. Na­pisz proszę, co tam u Ciebie słychać?

Piszesz, że nie do końca wszys­tko ro­zumiesz. To nic, to do­piero początek, pod ko­niec wszys­tko sta­nie się jas­ne, no pra­wie wszystko. [...] — czytaj całość

list
zebrał 6 fiszek • 24 września 2013, 18:00

I tak od setek lat.

Odeszło, odeszło, odeszło
La­to, odeszło i je­sień jest 
Je­sień, je­sień, liście, zimno
Zi­ma, zi­ma, zim­no i nic
Cza­sem biało, lecz ogólnie mróz

I tak od se­tek lat
Ta­ki to nasz dziwny
Dziw­ny świat

Że tu jest zimno
A tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 września 2013, 16:52

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

list • 21 września 2013, 16:22

W nieo­cze­kiwa­nych sy­tuac­jach nie jes­teśmy sobą, a może wręcz przeciwnie?

Odtwórz  

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 września 2013, 11:49

W ko­lejach lo­su cza­sami skład uczuć się spóźnia, lecz to i tak lep­sze od te­go jak­by miał nam ten skład uczuć uciec. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 16 września 2013, 09:33

„Garbarniologia.”

Ludzie są sobą
Niektórzy dopiero
Gdy wejdą w inną skórę

Jed­ni lu­bią skórę wilka
Lecz wil­ki lu­bią ow­czą skórkę
Są ta­cy w czar­nych skórzanych
Płaszczach, kur­tkach i butach
Którzy to­lerują tyl­ko białą skórę

Lecz ta­kim to wys­tar­czy
„Gębę zatkać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 18 fiszek • 14 września 2013, 15:34

Dobroć ludzka mierzona jest łzami serca na pogrzebie.

Żyj tak, aby na pog­rze­bie Twoim
Ludzie nie płaka­li oczami
By zacho­wać dob­re imię
Lecz by płaka­li sercami
A ra­dowa­li się w rozumie
Że To­bie już nic nie zaszkodzi
I abyś w ten dzień był najważniejszym
„Żyjącym” wśród te­go „umarłego” tłumu.

Odtwórz  

wiersz
zebrał 21 fiszek • 12 września 2013, 13:06

Spojrzenia.

Spoj­rzała, uśmie­chną się
Dał Jej znać, że nie jest źle
Chciał bar­dzo by się przybliżyła
Zro­biła to na mi­nutę, może krócej
Zmie­rzył Ją od pięt po głowę
I w drugą stronę znów, lecz wolniej
Odez­wał się nieśmiało [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 17 fiszek • 10 września 2013, 21:29

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:12M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:07M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 20:45M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 16:56M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

15 lipca 2018, 13:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2