M44G, teksty z września 2015 roku

17 tekstów z września 2015 ro­ku – auto­rem jest M44G.

Dając rady.

To­pi się mucha w łyżce wody
Tak oto za­kończyły się muchy przygody
„ Cho­lera , cze­mu nie jes­tem mniej­szym komarem?
On na pew­no dałby so­bie radę z tym koszmarem.”
Dla muchy to nieistotne
Czy to prze­nośnia, czy też nie 
Ona i tak wal­czy, a i tak uto­piła się

A mo­rał nie jest skomplikowany
Żyjesz tak, jak jes­teś doń przy­goto­wany.

Odtwórz  

fraszka
zebrała 13 fiszek • 30 września 2015, 13:32

„Autospam”

Mam za­rost od sied­miu dni
I bar­dzo dob­rze mnie z tym
Bro­da niczym szczo­ta ryżowa
Czy być dot­knąć była gotowa?

Me włosy są w nieładzie wielkim
Nie uporządkuję te­go za nic w świecie
Ni po dob­ro­ci lub terroryzmem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 26 września 2015, 20:52

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

list • 25 września 2015, 20:22

Doczekam się?

Kurz zgro­madzo­ny na ulicach
Popędza wiatr, tworzy tumany
Brak blas­ku w mych źrenicach
Nie ma w głowie żad­nej Panny

Czar­no lub sza­ro z mą przyszłością
Co się podziało z mą je­dyną Miłością?
Mam te­raz ob­co­wanie z samotnością
A może le­piej do­gadać się z wolnością?

Kurz zat­rzy­mał się i opadł bezwładnie
Cze­kam, aż sen umysłem mym zawładnie
Może nim słońce za­puka w ok­na znów
Docze­kam się tych najsłod­szych słów dwóch?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 11 fiszek • 24 września 2015, 20:52

(Nie)łatwe jak odebranie dziecku lizaka.

Nasze mi­sie, pszczółki
Kocha­ne najsłod­sze Aniołki
Po­kazały włas­ne niezadowolenie
Że nie pa­suje im ta­kie zdro­we żywienie

Bez pod­pisów, bez petycji
W spry­cie i umysłu kondycji
Po­kazały sprze­ciw w apa­ryc­ji
"Wiem, co jem, jem, bo rosnę"
Dzieci chcą słodkości
Gdy jest słod­ko, są radosne
„Prze­cież ja jeszcze rosnę!”
Glu­koza i sól, pot­rzeb­ne do mądrości
Giętkości, spraw­ności i witalności

„ My owoc Miłości, My Wasza latorośl
My chce­my słod­kości, chce­my dorosnąć
W dzieciństwie do włas­nej dorosłości”

Odtwórz  

wiersz
zebrał 13 fiszek • 22 września 2015, 19:48

C B A

Są krop­ki, dwuk­ropki i trzykropek
Jest też coś po­między i za, czy­li środek
Mu­si być ja­kiś porządek
Ko­niec i zaczątek
Mu­si być to wszystko
Lecz czy na pew­no w tej kolejności?

Odtwórz  

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 września 2015, 13:19

[*]

W pew­nej no­cy krótkiej, bo czerwcowej
Chy­ba w czwar­tek, on pod­szedł do niej
I zap­ro­sił ją na ka­wy małą filiżankę
Ona się zgodziła i tak zdo­był koleżankę(?)
Odtwórz
„Możesz po­całować Pannę Młodą.” 

fraszka
zebrała 12 fiszek • 19 września 2015, 20:57

Miłość jest jak lód, dos­tar­cz ciepła, a się rozpłynie po całości, ut­rzy­mując zim­ny sto­sunek, można się nieźle wy­rypać na ryj…

Odtwórz  

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 września 2015, 22:42

Ornitologiczno-Dendrologiczny wykład Archeologiczno-Meteorologiczny

Usiadła so­wa na wy­sokiej sośnie
I tak so­bie po­huku­je ra­dośnie
Kręci głową od pra­wej do lewej
So­senką kołysze, wiatr wieje żwa­wiej

I moc­niej i moc­niej, huczy i dmie
Już co­raz straszniej, gałęzie łamie
Naszej sośnie też [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 września 2015, 19:15

Każdy ma pod­pis swój, cho­ciażby pi­sać nie potrafił...

Odtwórz  

myśl
zebrała 8 fiszek • 12 września 2015, 19:48
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 15:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:32M44G sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak mgła [...]

14 lutego 2019, 19:31M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 lutego 2019, 18:16M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 lutego 2019, 11:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 19:32M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 lutego 2019, 15:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

3 lutego 2019, 21:28M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

31 stycznia 2019, 18:58piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.  

31 stycznia 2019, 18:47M44G do­dał no­wy tek­st Kaszanka za dwa pięćdziesiąt.