M44G, strona 96

1027 tekstów – auto­rem jest M44G.

Nie ob­wi­niaj czar­nych chmur oto, że pa­da deszcz ob­wi­niaj siłę ciążenia… 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 marca 2012, 08:49

„F jak Miłość ”

Gdy spot­kają się dwa ser­ca o tem­pe­raturze ze­ra bez­względne­go.

W ten czas trze­ba zacho­wać szczególną ostrożność.

By nie doszło do przek­rocze­nia ma­sy kry­tycznej przyjaźni.

Co spo­wodu­je sto­pienie reak­to­ra uczuć.

I miłości wy­buchu atomowego. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 marca 2012, 10:36

Bezdomna

O dro­gi księżycu któryś jest w pełni
Ty wzro­kiem krańca ziemi dosięgnij
Szczegółowo zaglądaj wszędzie dokładnie
Bądź na straży niech sen­ność cię nie do­pad­nie

Szu­kaj mo­jej zat­roska­nej bezdomnej
Jak zo­baczysz, po­wiedz gdzie pos­tać jej
Prze­ze mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 marca 2012, 00:06

Do­rosłość to nie ilość przeżytych lat. Do­rosłość to ilość od­ro­bionych za­dań do­mowych za­danych przez nau­czy­ciela o imieniu Czas w szko­le życia… 

myśl
zebrała 66 fiszek • 7 marca 2012, 17:45

Przeczekać zło…

„W mar­cu
Jak w garncu.”

„Kwiecień ple­cień, bo przeplata
Trochę zi­my trochę lata.”

A ja kocham maj
Gdy cały zielo­ny jest gaj
Pra­wie jak na ziemi raj

Wiosen­ny ptaków śpiew
W ma­ju sa­me przy­rody zalety
No i chłopięcy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 6 marca 2012, 00:04

Niszcząc diament przez szli­fowa­nie i po­lero­wanie tworzy­my piękny bry­lant. Zbyt częste po­lero­wanie bry­lan­tu spo­wodu­je zniszcze­nie je­go błyszczących fa­setek. Lecz zniszczo­ny ma­towy bry­lant na­dal po­zos­ta­nie diamentem... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 marca 2012, 10:41

Często narze­kamy, że jest tak głośno, że nie słyszy­my włas­nych myśli.

Od­po­wied­nie natężenie dźwięku jest wte­dy, kiedy słychać sze­lest drzew a deszcz uderza o szybę. Mało te­go, że możemy w ta­kiej sy­tuac­ji usłyszeć włas­ne myśli to jeszcze zdarza się nam gwiz­dać ref­ren piosen­ki, którą wy­konują wraz z drze­wami i deszczem… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 marca 2012, 21:28

Codzien­nie świeci słońce ale nie codzien­nie jest nam da­ne je oglądać... 

myśl
zebrała 62 fiszki • 1 marca 2012, 19:16

„Dyrektyw(k)a”

Tyl­ko rozsądek i spokój taką siłę ma 
By zde­ner­wo­wanie nie nastąpiło i mi­na zła
Bo zro­zumienie te­go, cze­go in­ny pragnie
To jest wiel­ka za­gad­ka, i nie każdy ją odgadnie
Mo­rał jest krótki i niektórym znany
Bądź miły i przy­jaz­ny a zos­ta­niesz zrozumiany 

wiersz
zebrał 32 fiszki • 22 lutego 2012, 00:00

Techniczna miłość

Już daw­no temu
Ona spo­dobała się Jemu
Z początkiem było jak w baj­ce
Całus­ki, szep­ty i bra­nie na ręce

Przy­jaźń za­mieniła się w coś więcej
Pew­ne­go dnia On oświad­czył się Jej
Ona od­po­wie­działa pozytywnie
W mar­cu połączy­li swoje [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 lutego 2012, 18:32
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 09:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 07:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 07:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 20:36piórem2 sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

przedwczoraj, 19:34danioł sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

przedwczoraj, 18:52M44G sko­men­to­wał tek­st Otwarte ser­ca na ludzkie [...]

przedwczoraj, 18:33Badylek sko­men­to­wał tek­st W ciem­ności umysłu skry­wany [...]

przedwczoraj, 18:08Badylek sko­men­to­wał tek­st Otwarte ser­ca na ludzkie [...]

przedwczoraj, 17:47M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:22M44G sko­men­to­wał tek­st Otwarte ser­ca na ludzkie [...]