M44G, strona 96

1030 tekstów – auto­rem jest M44G.

Chcesz pomóc nie­szczęśli­wie za­kocha­nemu? Kup mu duże pu­dełko chus­teczek i wiel­kie opa­kowa­nie leków na­sen­nych. I za nic nie pow­tarzaj że Ona niebyła dla ciebie… 

myśl
zebrała 55 fiszek • 16 marca 2012, 18:44

Pow­tarzający się zbyt często krzyk, który roz­dziera jak pa­pier cisze. Może ce­men­to­wać zap­rawą niepo­rozu­mienia mur ciszy stojący moc­no i sta­bil­nie, że na­wet miłość będzie za słaba do je­go wyburzenia… 

myśl
zebrała 29 fiszek • 13 marca 2012, 16:34

Wyliczanka

Posłuchaj­cie opo­wiem coś o so­bie Wam
Opo­wiadać nie umiem
Na­pisze to tak jak czuję
I od cza­su do cza­su zry­muję

Uczuć jest wiele czyn­ności też nie mało
Niektóre nas roz­ba­wią i na duchu podnoszą
Po niektórych wręcz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 29 fiszek • 12 marca 2012, 17:48

Nie ob­wi­niaj czar­nych chmur oto, że pa­da deszcz ob­wi­niaj siłę ciążenia… 

myśl
zebrała 45 fiszek • 10 marca 2012, 08:49

„F jak Miłość ”

Gdy spot­kają się dwa ser­ca o tem­pe­raturze ze­ra bez­względne­go.

W ten czas trze­ba zacho­wać szczególną ostrożność.

By nie doszło do przek­rocze­nia ma­sy kry­tycznej przyjaźni.

Co spo­wodu­je sto­pienie reak­to­ra uczuć.

I miłości wy­buchu atomowego. 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 9 marca 2012, 10:36

Bezdomna

O dro­gi księżycu któryś jest w pełni
Ty wzro­kiem krańca ziemi dosięgnij
Szczegółowo zaglądaj wszędzie dokładnie
Bądź na straży niech sen­ność cię nie do­pad­nie

Szu­kaj mo­jej zat­roska­nej bezdomnej
Jak zo­baczysz, po­wiedz gdzie pos­tać jej
Prze­ze mnie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 26 fiszek • 8 marca 2012, 00:06

Do­rosłość to nie ilość przeżytych lat. Do­rosłość to ilość od­ro­bionych za­dań do­mowych za­danych przez nau­czy­ciela o imieniu Czas w szko­le życia… 

myśl
zebrała 66 fiszek • 7 marca 2012, 17:45

Przeczekać zło…

„W mar­cu
Jak w garncu.”

„Kwiecień ple­cień, bo przeplata
Trochę zi­my trochę lata.”

A ja kocham maj
Gdy cały zielo­ny jest gaj
Pra­wie jak na ziemi raj

Wiosen­ny ptaków śpiew
W ma­ju sa­me przy­rody zalety
No i chłopięcy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 6 marca 2012, 00:04

Niszcząc diament przez szli­fowa­nie i po­lero­wanie tworzy­my piękny bry­lant. Zbyt częste po­lero­wanie bry­lan­tu spo­wodu­je zniszcze­nie je­go błyszczących fa­setek. Lecz zniszczo­ny ma­towy bry­lant na­dal po­zos­ta­nie diamentem... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 5 marca 2012, 10:41

Często narze­kamy, że jest tak głośno, że nie słyszy­my włas­nych myśli.

Od­po­wied­nie natężenie dźwięku jest wte­dy, kiedy słychać sze­lest drzew a deszcz uderza o szybę. Mało te­go, że możemy w ta­kiej sy­tuac­ji usłyszeć włas­ne myśli to jeszcze zdarza się nam gwiz­dać ref­ren piosen­ki, którą wy­konują wraz z drze­wami i deszczem… 

myśl
zebrała 30 fiszek • 3 marca 2012, 21:28
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

29 listopada 2018, 20:38M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

25 listopada 2018, 17:57M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

24 listopada 2018, 23:33M44G sko­men­to­wał tek­st Do Ciebie

24 listopada 2018, 22:29M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

23 listopada 2018, 10:08M44G sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 22:20RozaR sko­men­to­wał tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

22 listopada 2018, 19:48M44G do­dał no­wy tek­st Fraszka na po­lonis­tkę

20 listopada 2018, 16:44M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

19 listopada 2018, 19:01M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 listopada 2018, 09:55M44G sko­men­to­wał tek­st .l.l.l.l.l.