M44G, strona 96

1012 tekstów – auto­rem jest M44G.

„ µ ”

Bądź moim mikrobiologiem
Po­bierz próbki mych słów, myśli i czynów
Wyt­rzaśnij z pi­pety Pas­teura
Roz­maż na szal­kach Petriego
Włóż szal­ki nie do ciep­larki lecz do ser­ca
Wy­hoduj ko­lonie od­po­wie­dzi i gestów
Tworzące zaczątki rodzącej się miłości

Od­wi­ruj stworzoną miłość nie w wirówce
Lecz burzli­wym ko­biecym umyśle
Tak od­wi­rowaną su­rowicę naj­ważniej­sze­go uczucia
Zas­sij nie do strzy­kaw­ki lecz do ust
Wstrzyk­nij mi miłość po­całun­kiem i przywróć do życia 

wiersz
zebrał 25 fiszek • 6 lutego 2012, 20:28

Serce z gumoleum

Nie­szczęśli­we roz­sta­nie, po­zos­ta­wiło smutki
Mo­je ser­ce na małe ka­wałki poprzecinały
Tak jak po roz­bi­ciu we­sel­nej wódki
Ka­wałki szkła gu­moleum poszarpały


Te­raz ser­ce Me ciepła miłości ut­rzy­mać nie może
Czym te­raz mo­je ser­ce złoże?
Tęskno­ta, ból i chłód w nim gości
Al­ko­holem próbo­wałem je złożyć do całości

Lecz nap­ra­wianie miłości trunkami
Jest jak uszczel­nianie na zimę ok­na dyktami
W ciche dni jest na­wet ciepło i miło
Lecz przy większej burzy i tak by wszys­tko zgniło 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 4 lutego 2012, 23:28

Na wstępie przep­raszam za troszkę długą myśl.

Su­mienie jest jak lin­ka do bieliz­ny roz­pięta między ideal­nym dob­rem a ideal­nym złem. Na sa­mym środ­ku jest ideal­na neut­ralność-obojętność całko­wita. Za­wie­szając na su­mieniu uczyn­ki złe po [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 35 fiszek • 30 stycznia 2012, 20:02

* * *

Na ciem­nej sali
Ona i On
Ja­kiś czas te­mu się jeszcze nie znali
Ciem­ny blat stołu

Czwórka krze­seł wokół
Ka­wa z mlekiem
Ona Bogini
A on człowiekiem 

wiersz
zebrał 35 fiszek • 28 stycznia 2012, 18:31

Między zimą a zimą

Poz­nała się z Nim latem
Na spływie ka­jako­wym
Ona była dla Niego kwiatem
On dla Niej od­kry­ciem nowym

Pływało im się wspaniale
Roz­ma­wiało doskonale
A to poszli na molo
Cza­sem na lo­dy z colą

Dni mi­jały szyb­ko i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 stycznia 2012, 14:44

* * *

Wten­czas jak oto wszech wład­cy swo­je łap­ska na dzie­dzic­two kładą

To na­juboższy lud ho­dowlą małych zwierzątek się zajął kar­miąc je ale dojąc w korzyści takowe

Po­siadaw­szy do­robek ten wielo­let­ni ochra­niają przed zawłaszcze­niem i za­pom­nieniem całkowitym 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 stycznia 2012, 17:50

Uczu­cie miłości mie­dzy dwoj­giem ludzi jest słod­kie i ład­ne jak je­sien­ne jabłko. Lecz gdy mo­noton­ność i pow­tarzal­ność sza­rych dni obierać ich zacznie z uczu­cia i ro­zet­nie os­trym nożem słów na dwie połówki [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 42 fiszki • 22 stycznia 2012, 13:06

Sprzedawcy trosk

Na­deszły dni cier­piących dusz
Przy­bywają anioły wy­rażające gniew
Na pop­rawę za późno już
Nie po­może żaden ludzki zew

Półmroczny świat ot­wiera wro­ta swe
Lecz na li­tości i na sądy nie ma cza­su już
Trze­ba było pro­wadzić życie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 stycznia 2012, 22:45

Sen(nie )

Gdy­by tak każdy z nas
Mógłby pochwy­cić i zat­rzy­mać czas

Choć za­pew­ne to trud­ne do zro­bienia
Nie w śnie, gdy nad na­mi władze spra­wują marze­nia

Wyob­ra­zić so­bie tu i teraz
Że do słoika pochwy­ciliśmy czas

Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 27 fiszek • 17 stycznia 2012, 13:10

Za­pom­nienie się na chwilę, je­dyny ok­res, w którym to myśli mogą po­hasać na wolności… 

myśl
zebrała 60 fiszek • 16 stycznia 2012, 15:43
M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

wczoraj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 sierpnia 2018, 12:41M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

12 sierpnia 2018, 12:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

11 sierpnia 2018, 18:42M44G wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

9 sierpnia 2018, 06:52M44G sko­men­to­wał tek­st Myśli

9 sierpnia 2018, 06:25M44G sko­men­to­wał tek­st Yo es­ta­ba con­ti­go

8 sierpnia 2018, 16:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Yo es­ta­ba con­ti­go

8 sierpnia 2018, 16:22M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2