M44G, strona 97

971 tekstów – auto­rem jest M44G.

Okno

Za ok­nem jest ulica
Za ok­nem jest chodnik
Za ok­nem jest stu­let­nia ka­mieni­ca
Za ok­nem jest okrągły śmiet­nik

Po uli­cy jeżdżą samochody
Po chod­ni­ku chodzą ludzie
W ka­mieni­cy też jest człowiek sta­ry i młody
W śmiet­ni­ku pa­piery i bu­tel­ki od wo­dy

To wszys­tko po jed­nej stro­nie ok­na
Ta­kich okien są miliony
Za każdym ok­nem troszkę po­dob­na lecz in­na fot­ka
A co jest po tej stro­nie po której są zasłony? 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 10 listopada 2011, 23:17

Nie ma litości!

A więc pa­miętaj­cie Kocha­ni
Żeby nig­dy złością nie wal­czyć
Bo jeśli ktoś Was wy­zywa i próbu­je znieważyć
Nie daj­cie się spro­woko­wać, na­wet jak jes­teście zgniewani
Jeśli ktoś wam złością
Tkwi w gar­dle os­trą ością

Nig­dy nie pod­pieraj­cie się złym ges­tem
Bo zaw­sze le­piej złość i pięść
Zwal­czać miłym słowem
I miłość w so­bie nieść 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 listopada 2011, 12:26

„Herbata”

Pod­nosząca się tem­pe­ratu­ra poznania
Tak długo aż zacznie wrzeć uczuciem
Za­lewając tym wrzątkiem liście zrozumienia
Sple­cione ręce niech będą naszym kub­kiem

Wy­ciśnij­my sok kwaśnych dni zażyłości
Od­ro­binę słod­kich kryształków namiętności
Chwyćmy też łyżeczkę z ust wspólnymi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 14 fiszek • 5 listopada 2011, 16:53

O czym? A duszno tak jest

Roz­darcie to roz­sta­niem poczęte
Us­ta całko­wite ale prze­cież i ręce zam­knięte

Czy dochodzą do niej te słowa
Do­cierają lecz nie jest jeszcze go­towa
Doświad­cze­nie wiel­kie
De­cyz­je niez­mien­no zmienne

Te­raz to już oba­wa
Że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 listopada 2011, 13:30

Zapora na rzece

Płynęła rze­ka przez ty­siąc lat
Pew­ne­go cza­su po­jawił się człowiek
W pos­ta­ci za­pory po­zos­ta­wił na rze­ce ślad
Ta za­pora jak we wan­nie korek
Posłużyła mu do pro­duk­cji mąki i prądu

Nie spodziewał się, że zat­rzy­muje żyzny [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 13 fiszek • 3 listopada 2011, 19:42

Grafitowe Ja

Jes­tem ta­ki szary
Jak­by ołówkiem narysowany
Ta­kim gru­bym grafitowym
Ta­kim ta­nim i kruchym
Taką z ołówkiem jednością
Trzy­many w ręku z lekkością
Nak­reślałem kres­ki tu i tam
Lecz przyszła oso­ba, którą znam
Zbliżyła się na wy­ciągnięcie ręki
Wy­ciągnęła myszkę z kie­sze­niowej wnęki
Wy­tarła gumką całego Ja
I mówiła, że to kara
Więc starła Mnie
I niech każdy wie
Jak umiesz bazgrać
To naucz się po so­bie ścierać 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 2 listopada 2011, 17:41

Skraje

Dob­ro i Zło
Światło i Mrok
Miłość i Nienawiść
Życie i Śmierć
Szczęście i Pech


To są wszys­tko prze­ciwieństwa skraj­nie oddalone
To wszys­tko przez los sterowne
Nad lo­sem Bóg spra­wuje władze
Wraz z cza­sem na nasze życie rękę kładzie


Raz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 listopada 2011, 13:22

Mój przyszły dom…

Sek­tor „ M”
Rząd czwarty
Miej­sce trzecie
Gra­nito­wy próg
Wi­zytówka z mie­dzi
Na niej Imię i Nazwisko
War­tość gwiaz­dy znam
War­tości krzyżyka nie poznam 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 października 2011, 08:35

***

Je­den pręt wbi­ty w ziemię
Dru­gi pręt wbi­ty w ziemię
Trze­ci pręt wbi­ty w ziemię
Czwar­ty pręt wbi­ty w ziemię
Wy­kupiona w par­ku parcela

Choć dosłow­nie niemożna naz­wać parkiem
Drze­wa i roślin­ność dziw­ne kształty ka­mienia
Los bawi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 października 2011, 00:23

Niewidoczna lina!

Na niewi­docznej li­nie kroczę
Nie wiedząc, kiedy swą tułaczkę skończę
Nie wiedząc gdzie stopę pos­ta­wić mam
Nie wiem czy po pra­wej czy po le­wej krok dam

Dla wyrówna­nia balansu
Długą tyczkę mam
Wys­tru­ganą z su­mien­ne­go nonsensu
Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 29 października 2011, 16:59

M44G

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ NAZYWOM SIĘ MAR-JAN

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

M44G

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 06:34eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Bez Ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:05M44G sko­men­to­wał tek­st Ostatnia za­pałka bez łeb­ka. [...] 

wczoraj, 23:03M44G sko­men­to­wał tek­st Bez ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 23:03M44G do­dał no­wy tek­st Bez Ciebie... trud­niej będzie [...]

wczoraj, 22:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2017, 23:40M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

18 września 2017, 23:34M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 września 2017, 23:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 września 2017, 23:08M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

13 września 2017, 21:58M44G sko­men­to­wał tek­st Pada deszcz. Te­go tek­stu [...]